តើអ្នកចង់ដឹងថាអ្នកនិងស្លាប់នៅពេលណាទេ? Google កំពុងតែបង្កើតកម្មវិធីកុំទ្យូទ័រ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលអាចទាយដឹងថាអ្នកជំងឺនៅមន្ទីពេទ្យស្លាប់នៅពេលណា។

កម្មវិធីនោះអាចទាយបានត្រឹមត្រូវ 95% ប៉ុន្តែតើវាអាចដឹងដោយរបៀបណា?

ប្រព័ន្ធកុំទ្យូទ័រប្រើប្រាស់ទិន្នន័យសមញ្ញៗដូចជា អាយុ និងភេទរបស់អ្នកជំងឺជាដើម។ បន្ទាបមកទៀតវានិងប្រើពត៌មានចាំបាច់របស់អ្នកជំងឺ ដូចជាប្រវត្តិសុខភាព វាអាចទាញយកទិន្នន័យពីឯកសារ PDF និងសូម្បីតែក្រដាសវេជ្ជបញ្ជាដែលគ្រូពេទ្យសរសេរ។

បច្ចេកវិទ្យានេះ ក៏អាចទាយដឹងថាអ្នកជំងឺត្រូវការស្នាក់នៅមន្ទីពេទ្យប៉ុន្មានថ្ងៃផងដែរ៕

ប្រភព ៖ Foxbusiness

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
ខ្ញុំគឺជាអ្នកសរសេរអត្ថបទ និងអ្នកទីផ្សារឲ្យគេហទំព័រ apamat.com ហើយខ្ញុំក៏កំពុងធ្វើការជាអ្នកទីផ្សារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតផងដែរ។ ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែក ហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺដោយសារខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអំពីការធ្វើជំនួញ ជាមួយអ្នក។