Portrait of a positive team sitting at a table during a meeting

ភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាមុខងារសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងដែលជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនរឺគម្រោងអ្វីមួយ។ ចំណុចខាងក្រោមនេះបង្ហាញអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកដឹកនាំដែលយើងត្រូវបំពេញ៖

. ផ្តួចផ្តើមសកម្មភាព

អ្នកដឹកនាំ គឺជាមនុស្សដែលចាប់ផ្តើមការងារដោយការទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយ និងផែនការទៅឱ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជាពិសេស គឺត្រង់ការងារដែលចាប់ផ្តើម។

. ការលើកទឹកចិត្ត

មេដឹកនាំបង្ហាញថាកំពុងដើរតួជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការងារ។ អ្នកដឹកនាំតែង លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកដែលសម និងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តមិនថាជាប្រាក់ ឬ អ្វីក៏ដោយ អោយតែបុគ្គលនោះសមនិងទទួល។

៣. ការផ្តល់ការណែនាំ

អ្នកដឹកនាំ មិនត្រឹមតែជាអ្នកត្រួតពិនិត្យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បានដើរតួនាទីដឹកនាំសម្រាប់អ្នកក្រោមបង្គាប់ផងដែរ។ ការណែនាំនៅទីនេះមានន័យថាណែនាំដល់អ្នកក្រោមបង្គាប់ពីរបៀបដែលពួកគេត្រូវបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ដោយយល់ពីការងារ មិនមែនគ្រាន់តែបញ្ជាដោយភាពមិនបានគិតពិចារណានោះទេ។

. បង្កើតជំនឿទុកចិត្ត

ទំនុកចិត្ត គឺជាកត្តាសំខាន់ដែលអាចសម្រេចបានតាមរយៈ ការបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើការងារដល់អ្នកក្រោមបង្គាប់ ពន្យល់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់ពួកគេ និងផ្តល់ការណែនាំដល់ពួកគេ​ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ វាក៏សំខាន់ផងដែរ ក្នុងការស្តាប់បុគ្គលិកទាក់ទងនឹងពាក្យបណ្តឹង និងបញ្ហារបស់ពួកគេ។ ការកសាងសីលធម៌  សីលធម៌បង្ហាញពីការសហការគ្នាដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គលិកឆ្ពោះទៅរកការងាររបស់ពួកគេ និងទទួលពួកគេចូលទៅក្នុងទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេនិងឈ្នះការទុកចិត្តរបស់ពួកគេ។ អ្នកដឹកនាំអាចជាអ្នកគាំទ្រប្រកបដោយសីលធម៌តាមរយៈការទទួលបាននូវកិច្ចសហការពេញលេញដើម្បីឱ្យពួកគេបំពេញការងារប្រកបដោយសមត្ថភាពដ៏ល្អបំផុតនៅពេលពួកគេធ្វើការដើម្បីសំរេចគោលដៅ។

. បង្កើតបរិយាកាសការងារអោយកាន់តែល្អប្រសើ

ការគ្រប់គ្រង និងការរៀបចំ គឺសំរេចលើបុគ្គលម្នាក់ៗ។ បរិយាកាសការងារមានប្រសិទ្ធភាពជួយក្នុងការលូតលាស់ល្អ និងមានភាពស្រស់ស្រាយក្នុងការបំពេញការងារ។ ដូច្នេះទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកដោយអ្នកដឹកនាំ។ គាត់គួរមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនិយោជិតហើយគួរស្ដាប់បញ្ហារបស់ពួកគេ និងជួយដោះស្រាយវា មិនមែនទុកពួកគាត់ចោលទេ។ គាត់គួរតែចាត់ទុកបុគ្គលិកនៅលើលក្ខខណ្ឌមនុស្សធម៌។

. ការសម្របសម្រួល

ការសម្របសម្រួលអាចត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយគោលដៅនៃការងារ។ ការងារទាំងនេះ និងអាចសម្រេចបានតាមរយៈការសម្របសម្រួលត្រឹមត្រូវនិងប្រសិទ្ធិភាពដែលគួរតែជាការជម្រុញដ៏ចំបងរបស់មេដឹកនាំ៕

អត្ថបទដោយ ៖ Frey

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
ខ្ញុំគីជាអ្នកសរសេរអត្ថបទក្នុងគេហទំព័រ apamat.com ។ ចំពោះខ្ញុំការសរសេរអត្ថបទគឺជារឿងរីករាយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនោះគឺ ការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ជំនាញ និង គតិបណ្ឌិតល្អៗដល់មិត្តអ្នកអានទុកជាចំណេះដឹងសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់។