បើអ្នកដាក់លុយនៅធនាគារ $10,000 នៅថ្ងៃនេះ តើ 5 ឆ្នាំក្រោយវានឹងកើនដល់ប៉ុន្មាន?

3151

បើអ្នកដាក់លុយនៅធនាគារយកការប្រាក់ចំនួន $10,000 នៅធនាគារមួយដែលផ្តល់ការប្រាក់ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើលុយរបស់អ្នកនឹងកើនដល់ប៉ុន្មាននៅ 5 ឆ្នាំក្រោយ?

*ចំណាំ៖ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំតាមធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គឺខុសៗគ្នា។ ធនាគារខ្លះផ្តល់ 7%  ខ្លះ 8%  ខ្លះ 9% ប៉ុន្តែជាទូទៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតូចៗតែងតែផ្តល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងធនាគារ ដែលខ្លះផ្តល់ឲ្យ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបមន្ត និងរបៀបគណនា៖

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
ខ្ញុំគឺជាអ្នកសរសេរអត្ថបទ និងអ្នកទីផ្សារឲ្យគេហទំព័រ apamat.com ហើយខ្ញុំក៏កំពុងធ្វើការជាអ្នកទីផ្សារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតផងដែរ។ ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែក ហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺដោយសារខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអំពីការធ្វើជំនួញ ជាមួយអ្នក។