គេហទំព័រ apamat.com សូមណែនាំសៀវភៅទីផ្សារលើស្លាកយីហោរទាំង 8 ដែលអ្នកគួរទិញអានក្នុងឆ្នាំ 2018។

 

  1. ល្អបំផុតសម្រាប់ការរៀនដំបូង : Brand Thinking

មុនពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសាងកេរិ៍ឈ្មោះ សៀវភៅមួយក្បាលនេះអាចណែនាំយីហោរបែបណាដែលអ្នកគួរប្រើ និងមិនគួរប្រើ។ វានិងពន្យល់អ្នកឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីស្លាកយីហោរ រួមបញ្ជូលមាន logo ពាក្យស្លោក និងវិធីល្អៗជាច្រើនទៀត។ នៅក្នុងសៀវភៅនេះក៏មាននិយាយអំពីមូលហេតុដែលអតិថិជនយកចិត្តទុកដាក់លើស្លាកយីហោររបស់អ្នក និងមូលហេតុដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវគិតគូរអំពី Brand របស់ខ្លួន។ សៀវភៅនេះសរសេរដោយលោក Debbie Millman ជាអ្នកជំនាញផ្នែកសាងកេរិ៍ឈ្មោះអាជីវកម្ម និងផលិតផល។ នៅពេលដែលអានសៀវភៅនេះចប់ អ្នកអាចយល់អំពីអ្វីទៅជា Brand ក្នុងសម័យទំនើប និងទទួលបានគំនិតថ្មីៗសម្រាប់យកទៅអភិវឌ្ឍកេរិ៍ឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ តម្លៃរបស់វា បើអ្នកទិញនៅលើ amazon.com គឺមួយក្បាលមានតម្លៃ 16 ដុល្លារ។

2. សៀវភៅដែលនិយាយអំពីការបង្កើត Brand ដោយផ្អែកលើវប្បធម៌: Brand Nation

តម្លៃ $15

3. ល្អបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលចង់ធ្វើឲ្យ Brand របស់ខ្លួនល្បីបានយូរ : How Cool Brands Stay Hot

តម្លៃ $21

4. សៀវភៅសម្រាប់ហ្វឹកហ្វឺនល្អបំផុត : How To Style Your Brand

តម្លៃ $23

5. ល្អបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច : Designing Brand Identity

 តម្លៃ $33

6. ល្អបំផុតសម្រាប់ Content Marketing : Brands in Glass Houses

តម្លៃ $20

7. ល្អបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលកំពុងដំណើរការល្អ : The 22 Immutable Laws Of Brand

តម្លៃ $17

8. ល្អបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានអតិថិជនគោលដៅជាកុមារ ៖ Brand Mascots

តម្លៃ $178

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
Hi dear readers! I have a chance to work with Apamat.com that I could share my dream and my passion with Cambodian who are in business field. I'm a financial advisor in Apamat Team and also in skill of operating and managing for startups and SMEs. I hope my articles can benefit you...