រាល់គ្រប់អាជីវកម្មតែងតែបង្កើតកំហុស គ្រាន់តែតិច ឬច្រើន ប៉ុន្តែអាជីវកម្មដែលជោគជ័យ គឺជាអាជីវកម្មដែលបង្កើតកំហុសតិចបំផុត។ ពួកគេបង្កើតកំហុសតិច ដោយសារតែពួកគេដឹងថាអតិថិជនចូលចិត្តអ្វី ហើយមិនចូលចិត្តអ្វី។ វាហាក់ដូចជាចំណុចតូចៗទេ ប៉ុន្តែវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ជាពិសេសបើអ្នកមានគូប្រជែងច្រើន។ ខាងក្រោមនេះ apamat.com នឹងចែករំលែកកំហុសមួយចំនួនដែលអ្នកមិនគួរឲ្យកើតមានឡើង បើសិនអ្នកមិនចង់បាត់អតិថិជន។

. ផ្តល់ព័ត៌មានខុស

មិនថាអ្នកប្រកបអាជីវកម្មអ្វីនោះទេ អតិថិជនត្រូវការទំនាក់ទំនងទៅអ្នកដើម្បីសួរនាំអំពីផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នកមុនពេលពួកគាត់សម្រេចចិត្តទិញ។ ប្រសិនបើអ្នក ឬបុគ្គលិកផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនរបស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានខុស វាអាចបំផ្លាញកេរិ៍ឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលវែង។

. ពិបាកទាក់ទង

អាជីវកម្មមួយចំនួនមានលេខទូរស័ព្ទឲ្យទាក់ទង ប៉ុន្តែនៅពេលអតិថិជនខលទៅមិនលើក។  នៅពេលអតិថិជនខលទៅ មានន័យថាពួកគាត់មានរឿងសំខាន់ចង់និយាយដូចជាសួរនាំពីបន្ថែមពីផលិតផលដែលគាត់បានទិញទៅ ផលិតផលរបស់អ្នកមានបញ្ហា ឬគាត់ចង់បញ្ជាទិញផលិតផលរបស់អ្នកបន្ថែម។ មិនថាអ្នក ឬអ្នកផ្សេងឡើយ នៅពេលខលទៅមិនលើក ហើយប្រញាប់ទៀតនោះ បើមានជម្រើសអ្នកមិនទៅទិញពីក្រុមហ៊ុននោះទៀតឡើយ។

. មិនស្តាប់អតិថិជន

ការដែលប្រឹងនិយាយសរសើរខ្លួនឯង តែមិនព្រមស្តាប់អតិថិជន ធ្វើឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ ហើយពួកគាត់នឹងគ្មានអារម្មណ៍ឯណាមកទិញអ្នកទៀតឡើយ។ អ្នកគួរស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់សិនថាអតិថិជនគាត់ចង់បានអ្វី ទើបអ្នកនិយាយជាមួយគាត់ ត្រូវតាមចិត្តរបស់គាត់ ធ្វើឲ្យគាត់ទិញ។

. ប្រើពាក្យឈ្លើយ

គ្មានអ្វីអាក្រក់ជាងការប្រើពាក្យមិនសមរម្យជាមួយអតិថិជននោះទេ។ នៅហាងខ្លះ នៅពេលអតិថិជនស្លៀកពាក់មិនស៉ីវិល័យ សួរនាំមិនចង់ឆ្លើយ ទឹកមុខមើលមិនយល់ មើលលើមើលក្រោមដាក់អតិថិជនជាដើម។ អតិថិជនខ្លះចូលចិត្តស្លៀកពាក់បែបសាមញ្ញៗ មិនមានន័យថាគាត់គ្មានលុយទិញទំនិញនៅហាងនោះទេ ហើយពេលខ្លះពួកគេជាគូប្រជែងរបស់អ្នកដែលបន្លំខ្លួនមកស៉ើបពីចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

. គិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃពេក

ការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនពីអតិថិជនថ្លៃពេក វាធ្វើឲ្យអតិថិជនគិតថាអ្នកគិតតែចង់ចំណេញពីពួកគាត់។ បើជ្រុសតែអ្នកគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូន អ្នកគួរបូកថ្លៃដឹកក្នុងតម្លៃលក់ផលិតផលឲ្យរួចទៅ ហើយប្រាប់ពួកគាត់ថា Free ដឹកជញ្ជូន។ ឧទាហរណ៍ថាផលិតផលអ្នកមាន តម្លៃ ៣០ដុល្លារ ហើយអ្នកគិតថ្លៃដឹក ២ដុល្លារពីអតិថិជន ជំនួសឲ្យការធ្វើបែបនេះ អ្នកគួរប្រាប់អតិថិជនថាផលិតផលរបស់អ្នកមានតម្លៃ ៣២ដុល្លារ ហើយដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ។ រឿងគឺដូចគ្នាទេ តែអ្វីដែលចំណេញគឺធ្វើឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ល្អ និងចាប់អារម្មណ៍លើអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដោយសារពាក្យដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ។

. ប្រាប់អតិថិជនឲ្យរង់ចាំយូរពេក

នៅពេលខ្លះ អតិថិជនទាក់ទងមកអ្នកសួរនាំ ឬបញ្ជាទិញទំនិញអ្វីមួយ ប៉ុន្តែគាប់ជួនអ្នករវល់ធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយ ហើយក៏ប្រាប់អតិថិជនថាចាំខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកវិញនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែអ្នកបែរជាមិនទាក់ទងទៅគាត់វិញដែលខំរង់ចាំអ្នក។ វាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេកុហក ហើយបើគាត់មានជម្រើស គាត់នឹងទៅរកអ្នកផ្សេង៕

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
Hi dear readers! I have a chance to work with Apamat.com that I could share my dream and my passion with Cambodian who are in business field. I'm a financial advisor in Apamat Team and also in skill of operating and managing for startups and SMEs. I hope my articles can benefit you...